Tarnów / Dąbrowa Tarnowska / Szczucin
+48 600 314 781 / +48 696 260 565

Badania na broń

Badania do posługiwania się bronią lub badania do posiadania broni dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Badania na broń mają na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do posiadania lub posługiwania się bronią.

bron

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Każde badanie kończy się wydaniem odpowiedniego orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.

Z oferty naszego gabinetu mogą skorzystać:                                                                

 • osoby posługujące się bronią
 • osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • kandydaci na aplikację sędziowską, prokuratorską,  adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą
 • pracownicy ochrony
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej

Komplet badań – badania psychologiczne i lekarskie możliwe do przeprowadzenia w jednym dniu – koordynujemy  wizyty u lekarzy specjalistów. 

Badania do posługiwania się bronią

Uprawniony psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej - wymienionych w ustawie o broni i amunicji. Badanie obejmuje sprawność umysłową, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych a także poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Wykazanie  pełnej zdolności psychicznej do dysponowania bronią jest warunkiem  posiadania broni do ochrony osobistej, broni sportowej lub myśliwskiej.

Badania psychologiczne przeprowadza się co 5 lat.

Badania psychologiczne osób do obrotu bronią

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zatrudnione przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi czy wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlegają badaniom psychologicznym przeprowadzanym przez uprawnionego psychologa. Badanie psychologiczne ma na celu ocenę funkcjonowania psychologicznego. sprawdzenie czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego. Badanie przeprowadza się co 5 lat.

Badania psychologiczne osób do materiałów wybuchowych

Badanie dotyczy osób, które prowadzą działalność w zakresie nabywania, przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.  Psycholog diagnozuje poziom funkcjonowania umysłowego, osobowość, dojrzałość emocjonalną i społeczną

Badanie psychologiczne inspektora ruchu drogowego

Uprawniony psycholog ocenia poziom umysłowy, osobowość a także poziom dojrzałości społecznej i społecznej. Posiadanie pozytywnego orzeczenia psychologicznego jest konieczne do pracy na stanowisku   inspektora ruchu drogowego.

Podstawa prawna badań:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Badania strażnika miejskiego i gminnego

Uprawniony psycholog sprawdza czy osoba badana posiada zdolności psychiczne do wykonywania zadań strażnika. Badanie skierowane jest do osób wykonujących pracę na stanowisku strażników miejskich, gminnych oraz kandydatów na te stanowiska.

 Podstawa prawna badań:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).

Badania do pracy detektywa

Badanie kierowane jest do osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, osób, które kandydują na stanowisko detektywa lub pracują jako detektyw. Uprawniony psycholog dokonuje oceny poziomu umysłowego, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziomu dojrzałości społecznej, emocjonalnej. Badanie powtarza się co 5 lat.

Podstawa prawna badań:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

 

Badania psychologiczne pracowników ochrony dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

bron

OSOBY pracujące w ochronie mienia, starające się o otrzymanie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, chcące przedłużyć licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, osoby po kursie dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wymagają psychologicznych badań.  Również pracujący z bronią obiektową lub ci, którzy mają dostęp do broni obiektowej lub pracują ze środkami przymusu bezpośredniego jak kajdanki, gaz kierowani są do okresowych badań psychologicznych.

Pozytywne orzeczenie psychologiczne i lekarskie wymagane jest w przypadku:

 • podejmowania, wykonywania pracy w ochronie mienia
 • wnioskowania o posiadanie licencji pracownika ochrony
 • przedłużenia licencji pracownika ochrony
 • pracowników zabezpieczenia technicznego

 Badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata jeżeli:

 •  w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata;
 • Osoba była niezdolna do pracy z powodu choroby trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
 • na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji – w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań.

Psycholog wykonujący badania na poniższej wypisane stanowiska musi mieć uprawnienia do badania osób posługujących się bronią, nawet jeśli badana osoba nie posiada lub nie stara się o pozwolenie na broń.

 • badania psychologiczne kuratora społecznego
 • badania psychologiczne kuratora zawodowego
 • badania psychologiczne sędziego
 • badania psychologiczne asesora sądowego
 • badania psychologiczne aplikanta aplikacji sędziowskiej
 • badania psychologiczne prokuratora
 • badania psychologiczne asesora prokuratorskiego
 • badania psychologiczne aplikanta aplikacji prokuratorskiej

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia psychologicznego o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

bron

Podstawa prawna

PRAWO o ustroju sądów powszechnych.

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Tarnów, ul. Gen. Józefa Bema 28/1

Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 2A

Szczucin, Dąbrowica 216